Dojdi.sk

Podmienky používania


Všeobecné zmluvné podmienky používania internetovej stránky DOJDI.SK

1. Definície pojmov

1.1 Dojdi.sk je informačný systém, ktorý zhromažďuje všetky podujatia na SR, poskytuje podrobné informácie o jednotlivých podujatiach, ktoré môže pridať každý.

1.2 Podujatie je verejné predstavenie, podujatie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru (napr. divadelné, dramatické, hudobné, audiovizuálne, filmové, športové predstavenie), konané na území SR, o ktorom môžete byť informovaný prostredníctvom portálu dojdi.sk a ktoré organizuje alebo usporadúva usporiadateľ.

1.3 Usporiadateľ je subjekt, organizácia alebo zariadenie usporadúvajúce, prevádzkujúce alebo organizujúce Podujatia, resp. sprostredkovávajúce ich konanie (napr. divadlo, koncert, kino)

2. Podmienky registrácie, poskytnutie údajov k registrácii a súhlasy

2.1 Registrovaným používateľom, t.j. používateľom oprávneným využívať jednotlivé služby prevádzkovateľa poskytované na internetových stránkach sa stane taký používateľ internetových stránok, ktorý vyplní a odošle príslušný registračný formulár a potvrdí svoju registráciu z emailovej adresy zadanej pri registrácii.

2.2 Kliknutím na tlačidlo "Registrovať" v príslušnom registračnom formulári používateľ odošle príslušný registračný formulár Prevádzkovateľovi a zároveň udelí svoj súhlas so znením týchto Podmienok registrácie. Odoslaním registračného formulára a súčasným potvrdením Podmienok registrácie, používateľ fakticky potvrdí všetky svoje súhlasy obsiahnuté v týchto Podmienkach registrácie. Registračný formulár nie je možné odoslať, ak nebudú vyplnené všetky polia označené v tomto formulári ako povinné údaje a zároveň, ak používateľ neoznačí svoj súhlas so znením týchto Podmienok registrácie a prípadne nesplní ďalšie podmienky registrácie stanovené Prevádzkovateľom.

2.3 Oznamovanie akýchkoľvek ďalších údajov do registračného formulára alebo pri nastavovaní Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom nad rámec údajov povinných, je úplne dobrovoľné. Takéto údaje môžu slúžiť napríklad ako prostriedok na prezentáciu registrovaného používateľa v rámci služieb prevádzkovateľa alebo na spresnenie rozsahu a obsahu poskytovaných služieb.

2.4 Vykonaním registrácie podľa predchádzajúcich ustanovení týchto podmienok registrácie sa aktivuje príslušný používateľský účet (ďalej len "používateľský účet"), ku ktorému má registrovaný používateľ prístup z internetových stránok (po prihlásení prostredníctvom svojho používateľského mena (email-u) umiestneného v pravom hornom rohu internetových stránok alebo na inom určenom mieste).

2.5 Registrácia nie je nijako spoplatnená, vedenie používateľského účtu nepodlieha akejkoľvek poplatkovej povinnosti registrovaného používateľa.

2.6 Používateľ internetových stránok odoslaním registračného formulára a následným potvrdením registrácie výslovne potvrdzuje a súhlasí s tým, že:
(A) sa stane registrovaným používateľom;
(B) prístupové heslo k svojmu Používateľskému účtu neoznámi tretej osobe a v súvislosti s tým sa zaväzuje urobiť všetky opatrenia, aby zabránil prístupu akejkoľvek tretej osoby k tomuto heslu, resp. prístupu na jeho používateľský účet;
(C) všetky údaje a osobné údaje v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.. o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len "Zákon"), týkajúce sa registrovaného používateľa uvedené vo formulári alebo dodatočne získané za podmienok uvedených v týchto podmienkach registrácie (ďalej len "Údaje") budú zhromaždené a uchované v databáze registrovaných používateľov spravovanej prevádzkovateľom (ďalej len "Databáza") s tým, že budú ďalej spracovávané a poskytované tretím osobám za podmienok stanovených Zákonom a týmito podmienkami registrácie;
(D) poskytne také osobné údaje, ktoré sú aktuálnymi, pravdivými a úplnými informáciami o jeho osobe podľa príslušných požiadaviek prevádzkovateľa , a že sa nedopustí porušenia práva na ochranu osobných údajov tým, že uvedie údaje, alebo meno inej osoby, vrátane použitia cudzieho užívateľského mena, hesla alebo iných informácií;
(E) je oboznámený so znením Všeobecných podmienok, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať;
(F) Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené užívateľom Internetových stránok v dôsledku udalostí, ktoré nemohli objektívne ovplyvniť, vrátane konania tretích osôb;
(G) Údaje môžu byť používané Prevádzkovateľom a / alebo jeho partnermi za účelom rozvoja a prevádzky poskytovaných služieb;
(H) Prevádzkovateľ je oprávnený identifikovať Registrovaného používateľa, ak si to vyžiadajú orgány činné v trestnom konaní, alebo ak je taká identifikácia potrebná podľa platných právnych predpisov, pričom sa má za to, že všetky vyššie uvedené súhlasy sú udeľované na celé obdobie, počas ktorého sú Údaje uchovávané v Databáze.
(I) Automaticky je zaradený do newslletra.


2.7 Registrovaný používateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho Používateľského účtu alebo zmenu či vymazanie všetkých Údajov z Databázy, a to prostredníctvom žiadosti zaslanej na emailovú adresu admin@dojdi.sk. Poskytnuté Údaje môže registrovaný používateľ tiež sám meniť a dopĺňať.

2.8 Každý použivateľ, registrovaný aj neregistrovaný sa môže prihlásiť na odber podujatí podľa zasielacieho plánu prevádzkovateľa, avšak súhlasí s poskytnutím svojho email-u na tieto účely.

3 Obmedzenie odpovednosti

3.1 Stránka dojdi.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za jednotlivé podujatia, za poskytnuté informácie o jednotlivých podujatiach a nezodpovedá za konanie, zmenu či zrušenie podujatia.

3.2 Informácia o zmene alebo zrušení Podujatia môže byť uverejnená na Stránke. Zodpovednosť za zverejnenie informácie o zmene alebo zrušení podujatia má usporiadateľ.